نویسنده = اعظم آزاده، منصوره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطۀ بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان (مقایسۀ تطبیقی دو محلۀ ونک و سرآسیاب)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 205-224

منصوره اعظم آزاده؛ مریم قاضی نژاد؛ آرزو صادقی ولنی