نویسنده = موسائی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سرمایۀ اقتصادی بر وضعیت تأهل (مطالعۀ موردی: شهر بهشهر)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 249-264

میثم موسائی؛ لیلاالسادات فندرسی