نویسنده = آسکانی، خان‌محمد
تعداد مقالات: 1
1. مطالعۀ سلامت روانی مردان با تأکید بر سنت چندهمسری در شهرستان سرباز

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 257-268

نعیما محمدی؛ خان‌محمد آسکانی