نویسنده = احمدی، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 349-370

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی