نویسنده = شهبازی، مهشاد
تعداد مقالات: 1
1. تحول خودآگاهی در آثار داستان‏ نویسان زن ایرانی براساس نظریۀ الن شووالتر

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 285-309

مهشاد شهبازی؛ مهبود فاضلی؛ مریم حسینی