نویسنده = رحمتی، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی مردانگی و زنانگی در تلویزیون ایران مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-108

مرضیه قویدل دارستانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ حسن چاوشیان