روانشناسی
تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

راضیه نصیرزاده؛ نرجس عرفان منش؛ کاظم رسول زاده طباطبایی؛ محمد مظفری مکی آبادی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22059/jwica.2014.51667

چکیده
  آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش می‌کند با ورود به دنیای هیجانی کودک، اطلاعاتی ارزشمند دربارۀ دنیای درونی کودک، که وی به دلیل محدودیت‌های کلامی و شناختی قادر به بیان آن‌ها نیست، فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان و ارزیابی محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی کودکان ...  بیشتر