تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان با توجه به متغیرهای جنس، سن، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی بالینی باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3 دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشیارگروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشجوی دکتری سلامت، مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

آزمون طراحی یک قصه (DAS) با درهم آمیختن قصه و نقاشی تلاش می‌کند با ورود به دنیای هیجانی کودک، اطلاعاتی ارزشمند دربارۀ دنیای درونی کودک، که وی به دلیل محدودیت‌های کلامی و شناختی قادر به بیان آن‌ها نیست، فراهم آورد. هدف پژوهش حاضر تحلیل روان‌شناختی محتوای قصه‌های کودکان و ارزیابی محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی کودکان دورۀ ابتدایی و نیز فراهم‌آوردن مقایسه‌های جنسیتی، تحولی، و طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی برای این سازه‌ها بود. بدین‌منظور، در طرحی پیمایشی‌ـ علّی مقایسه‌ای 500 نفر از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شیراز به شیوۀ خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای انتخاب شدند و از آن‌ها خواسته شد پس از انتخاب دو تصویر از مجموعه تصاویر مقیاس طراحی یک قصه، قصۀ آن را طراحی و بازگو کنند. از طریق تحلیل قصه‌های بازگو‌شده از سوی کودکان، سه سازۀ محتوای هیجانی، خودانگاره، و استفاده از شوخی ارزیابی شد.
نتایج پژوهش نشان داد که دختران در مقایسه با پسران و کودکان طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی بالا در مقایسه با طبقۀ اجتماعی‌ـ اقتصادی پایین محتوای هیجانی و خودانگارۀ مثبت‌تری داشتند و نیز بیشتر از شوخی استفاده می‌کردند. ضمن اینکه با افزایش سن کودکان، نمره‌های آن‌ها در مقیاس محتوای هیجانی، خودانگاره، و کاربرد شوخی افزایش می‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Psychological Analysis of the children stories content with regard to the gender, age and socio - economic status

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Nasirzadeh 1
  • Narjes Erfanmanesh 2
  • Kazem Rasoolzadeh Tabatabaei 3
  • Mohammad Mozaffari Makki Abadi 4
چکیده [English]

Draw a story (DAS), by Integrate story and drawing, attempt to enter to child's emotional world, and provided valuable information about the inner world of children's that they are not able to express them, due verbal and cognitive limitations.

The aim of present study was to evaluate Emotional content, self- image and use of humor in children of elementary school and investigate Gender differences, age and Socioeconomic Status on these constructs by Psychological analysis of the content of children's stories. In this survey study and casual-comparative study, a sample of 500 primary school students from Shiraz were selected through evaluated by Draw a story test. Data was analyzed using MANOVA. Result showed that girls vs boys, high Socioeconomic vs low Socioeconomic were obtained higher scores in Emotional content, self- image and use of humor Moreover, while increasing age, children 's scores increased on measures of emotional content, self-image and use of humor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Draw a story (DAS)
  • Emotional content
  • self- image
  • use of humor