فرهنگی
مطالعۀ چرخۀ مد لباس در جامعۀ ایران

عماد افروغ؛ حسین مهربانی فر

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 1-27

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.247372.989

چکیده
  مد لباس، به‌منزلة یکی از صنایع پرطرفدار فرهنگی، در عین سودآوری اقتصادی، نقشی جدی در انتقال ایده‏های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن‏ها ایفا کرده و در این مسیر چرخه‏ای را از آفرینش و طراحی تا تولید، توزیع و نهایتاً مصرف طی می‏کند. پژوهش حاضر، نظر به ابهام موجود در وضعیت چرخة مد لباس در جامعة ایران، از رهگذر مطالعه ...  بیشتر