نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع)

چکیده

مد لباس، به‌منزلة یکی از صنایع پرطرفدار فرهنگی، در عین سودآوری اقتصادی، نقشی جدی در انتقال ایده‏های خلاق و رشد فرهنگی جوامع مبتنی بر میراث فرهنگی آن‏ها ایفا کرده و در این مسیر چرخه‏ای را از آفرینش و طراحی تا تولید، توزیع و نهایتاً مصرف طی می‏کند. پژوهش حاضر، نظر به ابهام موجود در وضعیت چرخة مد لباس در جامعة ایران، از رهگذر مطالعه و مسئله‌شناسی این چرخه به دنبال توصیف و تحلیل وضعیت موجود چرخة مد لباس به تفکیک مراحل مختلف آن در ایران است. مطالعة چرخة مد با بهره‏گیری از روش مصاحبه (مصاحبة عمیق در طراحی، تولید و توزیع و مصاحبة نیمه‏ساخت‏یافته در حوزة مصرف مد) و مطالعات اسنادی در گردآوری داده‏ها و روش تحلیل مضمون (در تحلیل وضعیت طراحی، تولید و توزیع) و نیز تحلیل محتوای کیفی (در تحلیل وضعیت مصرف) ما را به این نتیجه رساند که با توجه به مشکلات محوری ساختاری معرفتی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی سیاسی احصاشده و پیامد اصلی آن، که عدم‏ نوآوری و دنباله‏روی از الگوهای وارداتی است، برندهای جریان‏ساز بومی در داخل شکل نمی‏گیرد. نبود برندهای اسلامی‏ ایرانی خود تبعاتی از قبیل گسست مراحل چرخه، التقاطی‌شدن آن و تشدید مشکلات موجود را در پی دارد که حاصل نهایی آن عدم شکل‏گیری چرخة درون‏زای مد بومی و غلبة الگوهای وارداتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of the fashion cycle in Iran society

نویسندگان [English]

  • Emad Afrough 1
  • Hossein Mehrabanifar 2

1 Professor

2 Ph.D. Student Baqir al-ulum university

چکیده [English]

Fashion as one of the most popular cultural industries, while enjoying economic profit, plays a significant role in the transfer of creative ideas and cultural growth of communities based on their cultural heritage. The fashion industry like other industries includes a cycle of creation and design to production, distribution and eventually consumption. Given the ambiguity in the situation of the fashion process in Iranian society, this study seeks to describe and analyze the current situation of the fashion cycle of clothing in different stages of its development in Iran. The fashion cycle has been investigated through the interview method (in-depth interview in the design, production and distribution stages and semi-structured interview in the consumption stage), documentary studies for collecting data, thematic analysis (in the analysis of the design, production and distribution situation), and qualitative content analysis (in the analysis of the consumption situation). The results of this research have indicated that with significant problems in the knowledge structure, socio-cultural structure and political economic structure, domestic and pioneer brands cannot be created in Iran. The lack of Islamic-Iranian brands has consequences including the separation among the process stages and increase in existing problems in each of these stages. Finally, the endogenous fashion process can never be formed. The imported patterns cannot overcome the Iran clothing market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fashion cycle
  • design
  • Production
  • Distribution
  • Consumption
[1] ایمان، محمدتقی؛ نوشادی، محمودرضا (1390). «تحلیل محتوای کیفی»، دوفصل‌نامة پژوهش، س 3، ش 2، ص 15ـ44.
[2] بهار، مهری؛ زارع، مریم (1388). «سنخ‏بندی مد در تهران: با تأکید بر نحوة پوشش زنان»، پژوهش زنان، دورة 7، ش3، ص 27ـ48.
[3] خورشیدیان، رائیکا؛ سوخکیان، هدایت و دیگران (1393). «نقش رسانه‌ها در هدایت فرهنگ عمومی: بررسی موردی جریان مد در جامعه»، فصل‌نامة علمی‏پژوهشی رسانه و فرهنگ، س 4، ش، ص 73ـ89.
[4] دهخدا، علی (1377). لغت‏نامه، تهران: مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
[5] رئیسی، مهناز؛ شریفی، سعید؛ طغرایی، محمدتقی (1395). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مصرف برندهای خارجی در صنعت مد لباس (مورد مطالعه: شهر اصفهان)»، فصل‌نامة علمی‏پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، س 6، ش اول، ص 95ـ120.
[6] کیقبادی، مرضیه؛ فخرایی، مرضیه و دیگران (1387). از صنایع فرهنگی تا صنایع خلاق؛ مرور ادبیات موضوع، همراه با نگاهی به وضعیت صنایع فرهنگی در کشورهای پنج قارة جهان، قم: ادارة کل تبلیغات اسلامی.
[7] ناگهی، نسرین (1395). «بررسی مؤلفه‏های فرهنگی مؤثر بر تغییر الگوی پوشش زنان شهر تهران بین دهه‌های 1370 تا 1390»، پایان‏نامة دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکدة مدیریت اقتصاد.
[8] محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی؛ ضد روش 2، تهران: جامعه‏شناسان.
[9] معین، محمد (1371). فرهنگ فارسی، ج 3، تهران: امیرکبیر.
[10] Craik, Jennifer (2009). Fashion: the key concepts, New York: Berg.
[11] Cholachatpinyo, A.; Padgett, I.; Crocker, M.; Fletcher, B.(2002).“A conceptual model of the fashion process–part 2”, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, Vol. 6 Iss 1 PP 24 – 34.
[12] Hsieh, Hsiu-Fang and Sarah E.Shannon (2005). Tree Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research.
[13] Hemphill, C. Scott & Suk, Jeannie (2009). “The Law, Culture, and Economics of Fashion”, Stanford Law Review, Vol. 61, No. 5, PP 1147-1199.
[14] Jama, Kaisa-Mari (2015). A Collective Case Study of Athletic Identity and Successful Injury Rehabilitation, Master’s Thesis in Sport and Exercise Psychology, Department of Sport Sciences, University of Jyväskylä.
[15] Joshi, Vineet (2014). Text Book on Fashion Studies Class XI, Delhi: Central Board of Secondary Education.
[16] Mahmoud Abbasi, Sana (2013). “The Fashion Cycle and Theories of Fashion”, Paripex-Indian Journal Of Research, Vol.2, No.9, PP 117-119.
[17] Manlow, Veronica (2008). Designing clothes: culture and organization of the fashion industry, New Brunswick: Transaction Publishers.
[18] McRobie, Angela (1997). “Bridging the Gap: Feminism, Fashion and Consumption”, Feminist Review, No. 55, Consuming Cultures, PP 73-89.
[19] Merriam, webster’s Ninth New collegiate Dictionary (1987). Massachusetts, U.S.A: Springfield.
[20] Pedroni, Marco (2013). From Production to Consumption: The Cultural Industry of Fashion, Oxford: Inter-Disciplinary Press.
[21] Pinto, Marcelo Machado Barbosa and de Souza, Yeda Swirski (2013). “From Garment to Fashion Production: An Analysis of the Evolution of the Apparel Industry in Brazil”, Brazilian Administration Review (BAR), Rio de Janeiro, V. 10, N. 3, PP 304-322.
[22] Reilly, Andrew (2014). Key concepts for the fashion industry, London: Bloomsbury.
[23] Scapp, Ron & Seitz, Brian (2010). Fashion statements: on style, appearance and reality, New York: Palgrave Macmillan.
[24] Schrank, Holly L. (1973). “Correlates of Fashion Leadership: Implications for Fashion Process Theory”, The Sociological Quarterly, Vol. 14, No. 4, PP 534-543.
[25] The UNCTAD Creative Economy Report (2008). New York: United Nations.
[26] The UNESCO (2007). Statistics On Cultural Industries; Framework for the Elaboration of National Data Capacity Building Projects, Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education.
[27] The UNESCO Framework For Cultural Statistics (FCS) (2009). Montreal: UNESCO Institute for Statistics.
[28] Vago, Steven (2003). Social change, New Jersey: Pearson Prentice Hall.