جامعه شناسی
بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 473-492

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.61790

چکیده
  اعتیاد به اینترنت عبارت است از استفادۀ بیش از حد، نادرست و بیمارگونه از اینترنت. این مشکل ناشی از عوارض زندگی در دنیای مدرن است. صرف نظر از اینکه اعتیاد به اینترنت را بیماری یا آسیب روانی یا مشکل اجتماعی بدانیم، پدیده‏ای است مزمن، فراگیر و عودکننده که با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی، اجتماعی و روانی همراه است. دانشجویان به اقتضای ...  بیشتر

جامعه شناسی
سبک زندگی سلامت محور و رضایتمندی زناشویی در بین زنان متأهل شهر یزد

مسعود حاجی زاده میمندی؛ مریم دهقان چناری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 61-76

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.56777

چکیده
  خانواده بین نهادهای اجتماعی اهمیت خاصی دارد. یکی از جوانب مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه می‏کنند و عوامل گوناگونی همچون سبک زندگی بر نحوة ارتباط زوجین با یکدیگر تأثیر می‏گذارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ سبک زندگی با رضایت از زندگی زناشویی بین زنان متأهل شهر یزد و ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای رضایت‌مندی ...  بیشتر