تصویرسازی زنان عامه از «زن بودگی» در اینستاگرام فارسی از طریق استعاره‌های مفهومی

عبدالله بیچرانلو؛ زهره بوالی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 341-364

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.324655.1611

چکیده
  با مطالعۀ عبارات استعاری در یک زبان در خصوص زن و زن‌بودگی می‌توان به شناخت نظام ادراکی حاکم بر ذهن گویشوران آن زبان در این خصوص دست‌یافت. هدف این مقاله، مطالعۀ چگونگی مفهوم‌سازی زن در میان زنان عامه ایرانی در اینستاگرام و چگونگی ادراک تجربۀ زن‌بودگی توسط ایشان از طریق شناسایی استعاره‌های محوری‌ای است که معانی آن را با یکدیگر مرتبط ...  بیشتر