جامعه شناسی
نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پور

دوره 7، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 537-554

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58358

چکیده
  مقالۀ حاضر در‌صدد پاسخ به این سؤال است که: فرایند نهادگرایی هنجاری چگونه می‏تواند به ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی کمک کند؟ هدف این است که تعیین شود چگونه می‏توان نهاد مجلس شورای اسلامی را با ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی پیوند داد. روش مقاله، توصیفی‌ـ تحلیلی است. آمارهای موجود با تحلیل کیفی و تحلیل ثانویه بررسی شده است. جامعۀ ...  بیشتر