بازنمایی زن در ضرب المثل‌های گیلکی

جواد نظری مقدم

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 623-645

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.313742.1499

چکیده
  ضرب‌المثل‌ها به‌منزلة یکی از عناصر مهم ادبیات شفاهی می‌توانند بازتابی از باورها و نگرش‌های حاکم بر جامعه باشند. یکی از موضوعات مهم تحقیقات حوزة اجتماعی بررسی چگونگی بازنمایی زن در فرهنگ و ادبیات شفاهی است. در این مطالعه، تلاش می‌شود با بررسی مثل‌های گیلکی به تصویری نسبتاً روشن از چگونگی جایگاه زن در جامعة گیلان دست یابیم. این ...  بیشتر