هنر
سیر تحول مفهوم مادرسالاری نزد مغولان و ایلخانان با تحلیل آیکونوگرافیک نگارة پرسیدن فریدون نسب خود را از مادرش در شاهنامة بزرگ مغولی

فرزاد فیضی؛ بهروز افخمی؛ سارا صادقی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 441-461

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.339881.1779

چکیده
  بازتاب جریانات و حوادث دوره‏های مختلف تاریخی در هنرهای آن دوره و ارتباط متقابل گونه ‏ها و سبک‏ های هنری با رویدادهای جامعة معاصر خلق اثر بین اکثر پژوهش‌گران تاریخ و جامعه ‏شناسی هنر امری پذیرفته ‏شده است. مسئلة پژوهش حاضر بررسی و تحلیل چگونگی سیر تحول مفهوم مادرسالاری نزد مغولان اولیه تا انقراض ایلخانان با مطالعة موردی نگارة ...  بیشتر

جستاری بر معناشناسی خالکوبی زنان لرستان

سارا صادقی؛ اردشیر جوانمرد زاده؛ سعید رحیمی؛ زهرا چراغی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 587-621

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315221.1514

چکیده
  یکی از کنش‏های فرهنگی و اجتماعی رایج در میان مردم جهان ایجاد نقش روی بدن یا همان خالکوبی است. از کارکردهای خالکوبی، بازنمایی باورها و اعتقادات فردی و اجتماعی است. این نوشتار تلاش دارد با نگاهی بر خالکوبی‏های زنان لرستان، به شناسایی نقوش و انگیزة‏ ایجادشان در میان زنان لرستان بپردازد. هدف از این تحقیق نشان‏دادن انگیزة‏ اصلی ...  بیشتر