جستاری بر معناشناسی خالکوبی زنان لرستان

سارا صادقی؛ اردشیر جوانمرد زاده؛ سعید رحیمی؛ زهرا چراغی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 587-621

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315221.1514

چکیده
  یکی از کنش‏های فرهنگی و اجتماعی رایج در میان مردم جهان ایجاد نقش روی بدن یا همان خالکوبی است. از کارکردهای خالکوبی، بازنمایی باورها و اعتقادات فردی و اجتماعی است. این نوشتار تلاش دارد با نگاهی بر خالکوبی‏های زنان لرستان، به شناسایی نقوش و انگیزة‏ ایجادشان در میان زنان لرستان بپردازد. هدف از این تحقیق نشان‏دادن انگیزة‏ اصلی ...  بیشتر

نفقه و نیازهای درمانی زوجه

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 405-419

https://doi.org/10.22059/jwica.2015.58303

چکیده
  در‌باب مصادیق نفقۀ زوجه، در برخی موارد میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. بنابراین، برای نمونه در زمینۀ هزینه‌های درمان، درصورتی‌که میزان آن بسیار درخور ‌توجه باشد، میان فقها اختلاف‌نظر است و نظر فقها در پاسخ به این سؤال که آیا هزینه‌های درمان زوجه جزء نفقه است یا نه و درصورتی‌که زوجه خود متمکن باشد، آیا بازهم امکان مطالبۀ هزینه‌ها ...  بیشتر