جستاری بر معناشناسی خالکوبی زنان لرستان

سارا صادقی؛ اردشیر جوانمرد زاده؛ سعید رحیمی؛ زهرا چراغی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 587-621

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315221.1514

چکیده
  یکی از کنش‏های فرهنگی و اجتماعی رایج در میان مردم جهان ایجاد نقش روی بدن یا همان خالکوبی است. از کارکردهای خالکوبی، بازنمایی باورها و اعتقادات فردی و اجتماعی است. این نوشتار تلاش دارد با نگاهی بر خالکوبی‏های زنان لرستان، به شناسایی نقوش و انگیزة‏ ایجادشان در میان زنان لرستان بپردازد. هدف از این تحقیق نشان‏دادن انگیزة‏ اصلی ...  بیشتر

مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشنایی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 463-488

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.310457.1480

چکیده
  بررسی تغییراتی که در ادراک و عملکرد نسل‌های مختلف از زیبایی بدن رخ داده است بر این فرض استوار است که نسل‌های مختلف با سپری‌کردن تحولات متفاوت اجتماعی، تجارب متفاوتی از منظر ارزش‌ها، هنجارها و عملکرد زیبایی دارند. بر این مبنا، این پژوهش با هدف مطالعة تحولات عینی و ذهنی زیبایی بین سه نسل زنان در شهر اراک به انجام رسیده است. چارچوب ...  بیشتر