هنر
بازنمایی جنسیت در تصاویر مجلۀ رشد دانش‌آموز در ایران و مجلۀ أسامه در سوریه

غفران بریمو؛ مریم کشمیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

https://doi.org/10.22059/jwica.2022.345458.1809

چکیده
  مجلات کودک و نوجوان ازجمله رسانه‌های جمعی تاثیرگذار بر فرایند جامعه‌پذیری هستند؛ زیرا از طرق گوناگون، همچون انتخاب موضوعات خاص و تصویرسازی‌های هدفمند می‌توانند موجب القاء، تغییر و تعدیل ارزش‌ها، رفتارها و الگوهای جنسیتی در میان کودکان شوند. مجلۀ أسامه در سوریه و مجلۀ رشد دانش‎آموز در ایران، هر دو از چنین جایگاهی برخوردار است. ...  بیشتر

جامعه شناسی
بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 333-348

https://doi.org/10.22059/jwica.2016.60583

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطۀ بین جامعه‌پذیری و هویت جنسیتی‌ بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول بوده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و شیوة گردآوری داده‏ها استفاده از پرسش‌نامه‏ بوده است. جامعة آماری همۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور شهر دزفول بوده که با استفاده از جدول لین تعداد 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شدند. نمونه‏گیری‏ ...  بیشتر

فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر

محمدجواد جاوید

دوره 4، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22059/jwica.2012.24756

چکیده
  فقه و حقوق اسلامی در روابط دختر و پسر مبتنی بر حوزه‌های محرم و نامحرم است. امروزه در ادبیات دینی، محرمیت یعنی نبود مرزی برای دوستی متعارف و عدم محرمیت یعنی بودن مرزی نسبتاً نامتعارف برای تعامل معمول دو جنس مخالف. از سویی نگاه فرهنگ اسلامی در این خصوص آن است که روابط دختر و پسر نامحرم، حتی در حد متعارف آن نیز به حداقل ممکن و در حد ضرورت ...  بیشتر