نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار روان‏شناسی بالینی، گروه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یزد

چکیده

اعتیاد به اینترنت به استفادة مفرط از اینترنت (روزانه بیش از سه ساعت) اطلاق می‏شود. این پدیده به‏منزلۀ یک بیماری، آسیب روانی یا اجتماعی، و یک مشکل گسترده با پیامدهای جدی است که بین دانش‏آموزان و دانشجویان رو به افزایش است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با اعتیاد به اینترنت در میان دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه یزد، در سال تحصیلی 1391ـ1392، انجام شد. طرح این پژوهش از نوع توصیفی‌ـ همبستگی بود و 335 نفر از طریق روش نمونه‏گیری خوشه‏ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‏ها، پرسشنامة اعتیاد به اینترنت، پرسشنامۀ شخصیتی پنج‌عاملی NEO، و پرسشنامۀ ادراک تعامل اجتماعی گلاس بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با آزمون‎های همبستگی، t مستقل، و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین ویژگی‏های شخصیتی و اعتیاد به اینترنت رابطة معناداری در سطح 01/0 و 001/0 وجود دارد. بین ویژگی‏های شخصیتی با ادراک تعامل اجتماعی نیز رابطة معناداری در سطح 01/0 و 001/0 مشاهده شد. همچنین، یافته‏ها نشان داد بین ادراک تعامل اجتماعی با اعتیاد به اینترنت رابطة معناداری در سطح 001/0 وجود دارد. در میزان اعتیاد به اینترنت تفاوت معناداری بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد وجود دارد (01/0p<)، ولی در میزان ادراک تعامل اجتماعی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prediction of internet addiction through personality traits and its relationship with perception of social interaction among female university students

نویسنده [English]

  • Ali Reza Bakhshayesh

Assistant Professor in Clinical Psychology, Department of Psychology & Education, Yazd University

چکیده [English]

Internet addiction refers to excessive using of the internet (daily over 3 hours). This phenomenon as a illness, psychological or social harm, is a widespread problem with serious consequences for the students, is increasing. The present study aimed to investigate the related factors with internet addiction among female students of Yazd University residing in dormitory at academic year 2012-2013. This research was a descriptive-correlational study. 335 students were selected through cluster sampling. The research tools were Internet Addiction Scale, NEO Five Personality Factors Inventory and Glass's Perception of Social Interaction Questionnaire. Data were analyzed by correlation coefficient, independent t test and regression analysis. The results showed a significant relationship between personality types and internet addiction at p<0.01 and p<0/001 level. There was also a significant relationship between personality types and perception of social interaction at p<0/01 and p<0.01 level. Also, the results showed a significant relationship between perception of social interaction with Internet addiction at p<0.001 level. There was a significant relationship between undergraduate and graduate students in the rate of internet addiction (p=0/01) but there was no significant relationship between two groups in the rate of perception of social interaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internet addiction
  • Personality Traits
  • perception of social interaction
  • female university students