نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی آموزشی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه علوم تربیتی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی علل افزایش ورود زنان به دوره‏های کارشناسی ارشد از منظر تمایل‏های علمی و خانوادگی و میزان برآورده‌شدن آن از طریق برنامه‏های درسی دوره‏ها در دانشگاه اصفهان است. روش به‌کار‌رفته ترکیبی (کمی‌ـ کیفی) است و ابزار استفاده‌شده پرسشنامۀ محقق‌ساخته و مصاحبۀ نیمه‌سازمان‌یافته است که روایی آن‏ها از طریق نظر متخصصان و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و 89/0 برآورد شده است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان زن سال آخر دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 1390ـ1391 بوده و حجم نمونۀ پژوهش با استفاده از فرمول حجم نمونۀ کوکران 254 نفر برآورد شده است. یافته‏های کمّی بیانگر مؤثر‌بودن عامل‏‏ علاقه به علم و رشد شخصی و بی‌تأثیربودن بهبود زندگی خانوادگی در ورود به دورۀ ارشد است. همچنین، یافته‏ها نشان داد متغیرهای جمعیت‌شناختی بر میزان تأثیر مؤلفه‏ها تأثیری نداشت.  نتایج کمّی در رابطه با میزان برآورده‌شدن انتظارهای از طریق برنامۀ درسی بیانگر آن بوده که برنامۀ درسی انتظار دانشجویان را برآورده نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of increasing interest in science and women in family and graduate courses. Meet the expectations of the curriculum courses

نویسندگان [English]

  • Asiyeh Khayrollahi 1
  • Ahmad Reza Nasr Esfahani 2
  • Mohammad Reza Nili 3

1

2

3

چکیده [English]

The overall objective of this study was effect of increasing interest in science and women in family and graduate courses and the meeting the expectations of the curriculum courses. Methods used in combination (quantitative - qualitative) the type of research was exploratory. Tools used questionnaires and semi-structured interviews that their validity and reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha coefficient calculated experts comments and 0/89 are estimated. The Population included all female students in their last year of graduate school at the University of Isfahan that were in the academic year1390-91 And the sample size was estimated 254 person using Cochran's sample size formula. Quantitative results demonstrate the effectiveness of the lack of interest in science and the development of personal and family life improvements in the MSc course. Interviews with the questionnaire findings are not consistent. Results also revealed that demographic variables had no effect on the variables studied. Quantitative conclusions about fulfilling the expectations of the curriculum and syllabus indicates that students' expectations are not.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • post graduate
  • increasing social status and social participation
  • Improve family life
  • educational program