نویسنده = خادم الفقرایی، مهوش
تعداد مقالات: 2
2. بازنمایی روابط درونی خانواده درپنج فیلم سینمای دهۀ 1380 ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 171-192

احسان آقابابایی؛ مهوش خادم الفقرایی