نویسنده = ملاابراهیمی، عزت
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی مسئلۀ زن در گفتمان شعری بشری البستانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 119-138

عزت ملاابراهیمی؛ حسین الیاسی


2. بررسی واژگان زنانه در غزلیات عرفانی حافظ شیرازی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 379-388

عزت ملاابراهیمی؛ الهه علیخانی