نویسنده = رضوی الهاشم، بهراد
تعداد مقالات: 1
1. نهادگرایی هنجاری، ارائۀ الگوی حکمرانی مطلوب نمایندگی زنان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 537-554

بهراد رضوی الهاشم؛ آرین قلی پور