نویسنده = باغدار دلگشا، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقد نابرابری‌های جنسیتی در اشعار زن‌نگار مندرج در روزنامۀ نامۀبانوان(1300ـ1299)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 415-434

علی باغدار دلگشا؛ هما زنجانی‌زاده