مطالعۀ بین‌نسلی ایدئال‌های فرزندآوری زنان (مطالعۀ زنان متأهل در شهر تبریز)

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مریم آسیابانیان بارنجی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 489-515

https://doi.org/10.22059/jwica.2021.315575.1520

چکیده
  این پژوهش به بررسی برخی عوامل مؤثر بر ایدئال‌های فرزندآوری زنان متأهل شهر تبریز پرداخته است. در این زمینه، از نظریات مختلفی استفاده شده است که از منظر اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌شناختی و فرهنگی به بحث باروری و فرزندآوری پرداخته‌اند. روش تحقیق، پیمایشی است و جامعة آماری کلیة زنان متأهل 15ـ49 سالة شهر تبریزند. از طریق فرمول کوکران، حجم ...  بیشتر

جامعه شناسی
چرخش مضمونی در تبیین روابط زن و مرد در خانواده: ظهور جامعه‏ شناسی صمیمیت

عباس لطفی زاده؛ محمدجواد زاهدی؛ فاطمه گلابی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 109-131

https://doi.org/10.22059/jwica.2019.240757.941

چکیده
  مطالعات علمی اولیه دربارة زنان و مردان در خانواده عموماً به مطالعة ساختار و کارکرد خانواده به‏مثابة نهادی اجتماعی و نقش‏های جنسیتی زنان و مردان در آن نهاد می‏پرداختند، اما در دهه‏های اخیر، جامعه‏شناسی خانواده دستخوش نوعی تحول مضمونی شده است: تغییر تمرکز از نهاد خانواده به روابط صمیمی زنان و مردان. این تحول فکری از دگرگونی‏های ...  بیشتر

جامعه شناسی
سبک‏ فرزندپروری و احساس تحقیرشدگی مطالعۀ زنان بالای 15 سال ساکن در مناطق ده‌گانۀ شهر تبریز

فاطمه گلابی؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ لیلا زارع‌زاده اردشیر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 351-380

https://doi.org/10.22059/jwica.2018.257853.1070

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل و تبیین جامعه‏شناختی تحقیرشدگی بین زنان و ارتباط آن با سبک‎های مختلف فرزندپروری است. این تحقیق توصیفی و تحلیلی‌ـ کمی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعة آماری این پژوهش را کل زنان بالای 15 سال ساکن در شهر تبریز تشکیل می‏دهند. نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای چند‌مرحله‌ای و حجم نمونه برابر با 400 نفر بوده است. ...  بیشتر