ارتباطات
مطالعه مردم نگارانه احساسات زنان از فرهنگ مصرف تجملاتی (مورد مطالعه: زنان جوان شهر مشهد)

سید قاسم حسنی؛ محمد اسماعیل ریاحی؛ شهرزاد حسینی قهستانی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 541-565

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.352852.1870

چکیده
  بررسی‌ها و تحقیقات نشان از این دارد که مصرف کالاها و خدمات تجملاتی در زنان در کشور ما در حال افزایش است و به همین علت می‌توان گفت که پدیده‌ای اثرگذار و اثرپذیر بر حوزه احساسات کنشگران اجتماعی است برخی از پژوهش‌ها این را بیان کرده‌اند که مصرف کالاهای لوکس در احساس هویت و یا حتی تبدیل ناراحتی به خوشحالی بسیار اثرگذار است و فرآیندهای ...  بیشتر

تاریخی
عملکرد نمایندگان زن در دورۀ ششم مجلس شورای اسلامی (1379-1383)

نورالدین نعمتی

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 431-450

https://doi.org/10.22059/jwica.2023.353132.1873

چکیده
  پارلمان در ساختار قدرت سیاسی مدرن، تجلی ارادۀ عمومی مردم و دارای جایگاه ویژه‌ای در جامعه است. در این راستا، مسئلۀ زنان نیز یکی از موضوعات مهم جریان‌های سیاسی کشور در مجلس بوده است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت خطیر تصمیم‌گیری در گسترۀ ملی بر عهدۀ نمایندگان گذاشته شده و در اصول متعدد آن، بر اهمیت حقوق زنان، توانمندسازی ...  بیشتر