موضوعات = مذهبی
تعداد مقالات: 3
1. اختیارات شوهر در منع اشتغال زن در نظام حقوقی ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 453-467

محمد حسن صادقی مقدم؛ امین امیرحسینی


2. گفتمان قرآنی در ابعاد حضور اجتماعی زن

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 539-556

محمد آهی