نویسنده = مرضیه حقیقی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 349-370

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی


2. تجلّی کهن الگوی «مادر مثالی» در حماسه های ملی ایران بر اساس نظریۀ روان شناختی یونگ

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-66

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ معصومه محمودی


3. نقدِ اسطوره ای و روان شناختیِ جایگاه زن در بانوگشسب نامه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 37-60

رضا ستاری؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مرضیه حقیقی


4. نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 73-94

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی