نویسنده = راودراد، اعظم
تعداد مقالات: 3
1. تقسیم جنسیتی فعالیت‌های هنری در ایران دهۀ 1380

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 301-316

اعظم راودراد


2. شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-99

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی