نویسنده = بهروز محمودی بختیاری
تعداد مقالات: 6
1. الماس مؤنث: رویکردی پسافمنیستی به تجلی زنان در نقش سیاه در دوران پس از انقلاب اسلامی

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 323-348

بهروز محمودی بختیاری؛ زهرا شیروانی سعادت ابادی؛ احد خالقی بلبلوئی


3. مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 359-384

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون


6. رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 543-556

بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی