نویسنده = محمودی بختیاری، بهروز
تعداد مقالات: 5
2. مخالف‏ پوشی در سینمای ایران: رویکردی پساساختارگرایانه

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 359-384

بهروز محمودی بختیاری؛ کورش غنیون


5. رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی: بررسی شش رمان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 543-556

بهروز محمودی بختیاری؛ مریم دهقانی