دوره و شماره: 2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 5-301 (زن در فرهنگ و هنر) 
1. درآمدی بر تاریخچه ی مطالعات زنان در باستان شناسی

صفحه 5-17

کمال الدین نیکنامی؛ محمدرضا سعیدی هرسینی؛ مریم دژم خوی