دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-149 
4. بررسی و تحلیل نمادهای باروری در سرسنجاق‌های مفرغی لرستان

صفحه 47-63

محمد میرزایی رشنو؛ یوسف علی بیرانوند؛ علی سجادی