دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 309-457 
8. گونه‏شناسی مفهوم ادراک عدالت جنسیتی با تأکید بر عامل قومیت

صفحه 433-457

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده ‏اقدم؛ پرویز صبوری کزج