مقاله پژوهشی
ارزیابی نمود نقش اجتماعی زن در سینمای ایران (سال‏ های 1390ـ1396)

سپیده امیری؛ فتح الله زارع خلیلی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 309-324

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.291216.1359

چکیده
  سینما به‌منزلة رسانه‌ای که به کسب پایگاهی مستحکم در میان مردم موفق شده، علاوه بر جنبه‏های هنری از مناظر دیگری نظیر جامعه‏شناسی نیز قابل تحلیل و بررسی است. نظریۀ بازتاب یکی از نظریاتی است که زیرمجموعة جامعه‏شناسی سینما قرار می‏گیرد و از دیدگاهی به مقولة سینما می‏نگرد که وجود ارتباط تنگاتنگ و گسست‌ناپذیر بین فیلم‏های تولیدشده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چگونگی بازنمایی جایگاه زنان در موسیقی سنتی ایران در دهه 1360

اسفندیار غفاری نسب؛ فاطمه رفاهت

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 325-344

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.285595.1317

چکیده
  آثار هنری در هر جامعه مجموعه اطلاعاتی از وضعیت اجتماعی به‌دست می‌دهد که می‌توان با رمزگشایی و درک آن به ویژگی‌های جامعة معاصر دست یافت. آثار موسیقی نیز به‌منزلة نوعی هنر و رکن مهمی از نظام فرهنگی، از طریق ارائه و نمایش مفهوم زن، نقش درخور توجهی در بازتاب مناسبات جنسیتی جوامع دارد. موسیقی سنتی ایران به‌منزلة هنری که در فضای فرهنگی‌ـ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل کهن‌الگویی فیلم روبان قرمز (1377) از دیدگاه جین شینودا بولن با محور قرار دادن شخصیت زن فیلم

فاطمه شاهرودی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 345-368

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.289562.1344

چکیده
  مقالة حاضر با هدف تحلیل کهن‌الگویی فیلم روبان قرمز به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا با تکیه بر شخصیت زن فیلم نگاشته شده است. داستان فیلم به زنی به نام محبوبه می‌پردازد که پس از پایان جنگ به خانة خود در جنوب باز‌می‌گردد. او با دو مرد، به نام‌های داوود و جمعه، که اولی مأمور پاک‌سازی مین‌ها و دیگری مهاجری از کشور افغانستان است، مواجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل سفره‌های نذری زنانه بر‌اساس نظریه آیین‌های گذار

سمانه سالک؛ فریده طالب پور؛ بهار مختاریان

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 369-390

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.284811.1308

چکیده
  آیین‏ها مجموعه‌ای از کنش‏ها و سخنانی هستند که در یک کیش و جامعة باورمند به حضور مؤثر موجودات فوق طبیعت برای تأثیر‌گذاردن بر آن‏ها و به شیوه‌های خاص انجام می‌شوند. دسته‏ای از آن‏ها آیین‏های جمعی‌اند که برخی در سطح اجتماع و برخی در فضای شخصی زندگی ادا می‌شوند. سفره‌های نذری از دستة دوم‌اند که بخش درخور توجهی از آن‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

صدرالدین طاهری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 391-411

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.289879.1346

چکیده
  برپایة اسناد باستان‏شناختی و انسان‏شناختی برخی از جوامع باستانی با ساختار مادرمحور اداره می‏شده‏اند. در میان تمدن‏های باستانی ایران، شهر سوخته به‏سبب انتشار مداوم نتایج کاوش‏های درازمدت و علمی مورد مطالعاتی مناسبی برای بررسی جایگاه اجتماعی زنان به‏شمار می‏رود. این نوشتار، پژوهشی تاریخی است که از دیدگاه ماهیت توصیفی‌ـ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش و جایگاه زنان کرد در جامعه ایلی کرمانشاهان در دوره قاجار با تکیه بر مدارک و شواهدتاریخی

حسن کریمیان؛ فرید احمدزاده؛ حامید نورسی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 413-431

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.291715.1366

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعه و شناخت جایگاه زنان کرد در جامعة ایلی کرمانشاهان دورة قاجار و میزان تأثیرگذاری آنان در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس گزارش‏های سیاحان، اسناد و نقش ‏سنگ قبرهای، منطقه است. سیاحان اطلاعات نادری دربارة زندگی ایلی و عشایری و جنبه‏های دیگر زندگی اجتماعی زنان ارائه می‏دهند. آنان زنان را بن‌مایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه‏شناسی مفهوم ادراک عدالت جنسیتی با تأکید بر عامل قومیت

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده ‏اقدم؛ پرویز صبوری کزج

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، صفحه 433-457

https://doi.org/10.22059/jwica.2020.291452.1364

چکیده
  برداشت از چگونگی توزیع فرصت‌ها و منابع در شکل‌گیری نابرابری‏ها مؤثر است. ادراک عدالت جنسیتی متأثر از فضای گفتمانی و ساختارهای ذهنیتی است. به‏ همین دلیل، این پژوهش با هدف مطالعة ادراک عدالت جنسیتی در بستر قومیت به‌مثابة زمینة فرهنگی‌ـ اجتماعی پدیده‏های اجتماعی با روش کیفی از نوع نظریة زمینه‏ای انجام شده است. روش نمونه‏گیری ...  بیشتر