دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 155-348 
2. مطالعه جامعه‏‌شناختی ادراک عدالت جنسیتی زنان با تأکید بر عامل قومیت

صفحه 155-184

صمد عابدینی؛ صمد رسول‏ زاده‏ اقدم؛ پرویز صبوری کزج


4. بازتاب کهن‌الگوهای روان‌زنانه و روان‌مردانه از دیدگاه یونگ در خانه های سنتی فلات مرکزی ایران

صفحه 219-249

محبوبه شعبانی جفرودی؛ سیده مامک صلواتیان؛ علیرضا نیکویی؛ سامره اسدی مجره


6. باستان‌شناسی و تاریخ: تصویر زنان در نگاره‌های مکتب تبریز و متون دوره صفوی

صفحه 267-287

مهتاب دادخواه؛ کریم حاجی زاده؛ بهروز افخمی؛ حبیب شهبازی شیران


8. الماس مؤنث: رویکردی پسافمنیستی به تجلی زنان در نقش سیاه در دوران پس از انقلاب اسلامی

صفحه 323-348

بهروز محمودی بختیاری؛ زهرا شیروانی سعادت ابادی؛ احد خالقی بلبلوئی