دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-153 
3. بررسی نقش زنان معمار در معماری معاصر ایران (1320 تا 1357 خورشیدی)

صفحه 19-49

ساناز خانبانزاده؛ مریم ارمغان؛ جمال الدین سهیلی


4. خوانش گفتمانی از مناقشات امر جنسی در ایران

صفحه 51-70

سهیلا صادقی فسایی؛ ابوالفضل اقبالی