دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 349-515 
4. مؤلفه‌های فمینیسم در سینمای شانتال آکرمن

صفحه 411-436

پیام زین العابدینی؛ سارا باجقلی؛ احمد الستی


5. مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

صفحه 437-462

حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی


6. مقایسۀ ابعاد ذهنی و عینی زیباسازی بدن در سه نسل زنان شهر اراک

صفحه 463-488

نجمه فانی؛ محمد حسین اسدی داوود آبادی؛ علی روشنایی