نویسنده = ملا ابراهیمی، عزت
تعداد مقالات: 12
1. تجلّی کهن‌الگوی مادر مثالی در مادرانه‌های شعر محمد قیسی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 133-151

عزت ملاابراهیمی؛ سعید ولایتی؛ بایزید تاند؛ حامد جنادله


2. تحلیل گفتمان انتقادی اشعار زینب حبش

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 265-280

عزت ملاابراهیمی؛ محیا ابیاری قمصری


3. بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-97

عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی


6. جایگاه ایران در میان کشورهای منطقة خاورمیانه و آسیای مرکزی در افق سال 2015 براساس شاخص‏های توانمندسازی زنان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 345-372

عزت ملاابراهیمی؛ یاشار تارودی ممقانی؛ عطیه هنردوست


7. تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 215-226

عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی


8. تحلیل نقش جنسیت در غزل معاصر فلسطین

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 103-116

عزت ملاابراهیمی؛ حبیب کشاورز


9. نگاه نمادین به زن در شعر معاصر فلسطین

دوره 3، دوره 1، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 95-113

عزت ملاابراهیمی؛ زینب نریمانی؛ نازی قنبری


10. اسطوره های دینی در شعر زنان فلسطینی

2،، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 57-76

عزت ملاابراهیمی


11. جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

عزت ملاابراهیمی


12. نگرشی بر حضور زنان لبنانی در عرصه های فرهنگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388

عزت ملاابراهیمی؛ اکرم روشن فکر