مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی جایگاه زن از دید امام خمینی(ره) در ادبیات نمایشی مقاومت

سید میثم مطهری؛ مهدی حامد سقائیان؛ سکینه سعادت حسینیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35127

چکیده
  اعتلای جایگاه زنان در جامعه اسلامی، از دغدغه های امام خمینی در سخنرانی هایشان است. ایشان به تاثیرگذاری زنان در نهضت اسلامی و نقش سازنده زنان در پیشرفت کشور اذعان می نمایند. از نظر امام، زنان در پیروزی انقلاب سهمی مساوی و در بعضی موارد بیش از مردان داشتند. ادبیات نمایشی مقاومت، جریانی است که داعیه آن انعکاس واقعه تاریخی جنگ تحمیلی است ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سینمای ایران درجستجوی "ابژه غایب" ؛ نقد روانکاوانه فیلم سینمایی "به همین سادگی"

مهران سهراب زاده؛ اسماعیل حسام مقدم

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 163-182

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35099

چکیده
  این مقاله درصدد صورت‏بندی تحلیل روانکاوانه‏ای از سینمای ایران در دهة هشتاد شمسی است. فیلم‏های شاخص این دوره در فضایی تولید شده‏اند که نظرگاه خویش را در بازنمایی زندگی روزمره و اخلاق‏‌زیستی طبقة متوسط‏ شهری برساخته‏اند. ازهمین‏رو، با انتخاب فیلم‏ سینمایی به ‏همین سادگی (به کارگردانی رضا میرکریمی/ 1386)، به‏‌مثابة ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از منظر جنسیتی بر تحولات خانواده در تهران

غلامرضا جمشیدیها؛ سهیلا صادقی فسایی؛ منصوره لولاآور

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 183-198

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35100

چکیده
  تحول خانواده در جهان معاصر از مباحث کانونی جامعه‏شناسی خانواده طی دهه‏های اخیر است. تأثیر مدرنیته، به‏خصوص از بُعد فرهنگی آن، بر تحولات خانواده در غرب، که به شکل‏گیری و تکوین خانوادة مدرن و پست‏مدرن منجر گردیده است، موضوع تتبعات نظری و پژوهش‏های تجربی فراوانی بوده است. این مقاله در پی آن است که این موضوع را در جامعة ایران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازتاب اندیشه های ایرانی اسلامی در هنر ایران سیر تطور جلوه های باروری در صورت های گوناگون هنری تا عصر صفوی

فرزانه فرشیدنیک؛ محمود طاووسی؛ رضا افهمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 199-213

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35101

چکیده
  جهان بینی و اندیش ههای اعتقادی جوامع در شک لگیری صورت های هنری تأثیر بسزایی دارند . باور به تقدسِ مظاهرباروری از جمله باورهایی است که در اندیشة ایرانیان از دیرباز قابل مشاهده بوده و پس از اسلام نیز، در پیوند با حکمتاسلامی، از تداومی تاریخی برخوردار گشته است. انگاره های مؤنث، ب هعنوان نمادهای باروری، از دیرباز به صورت هایگوناگون در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوی طوقان

عزت ملاابراهیمی؛ آزاده آزادی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 215-226

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35102

چکیده
  شاعران معاصر از تأثیر شگرف رنگ بر جسم و روح انسان سود جسته و برای بیان احساسات و عواطف درونی یاتشریح اوضاع اجتماعی و سیاسی زمانة خود از آن بهره گرفته اند. فدوی طوقان، شاعر متعهد و تأثیرگذارِ عرصةمقاومت فلسطین، نیز به کمک عنصرِ رنگ جلوه های مختلفی از دردمندی، دلتنگی، آرزومندی، و آرما نخواهی رادر آثار خود به نمایش گذارده است. احساس زنانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تفاوت های جنسیتی در مهارت های زبانی دانش آموزان پایه اول ابتدایی

فریده حمیدی؛ مجید ابراهیم دماوندی؛ یاسین رستمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 227-238

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35098

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تفاوت‌های جنسی در رشد زبان و مهارت‌های آن در میان دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی شهرستان مریوان است.بدین منظور، 260 نفر (140 نفر پسر و 120 نفر دختر) از دانش‌آموزان پایة اول ابتدایی، که در سال تحصیلی 1389ـ1390 مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 239-260

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35128

چکیده
  قصه ها منابع مهمی هستند که در بسیاری از فرهنگ ها به وسیلة زنان نقل می شوند و در آ نها از وضع یت زنانطبقة فرادست و فرودست جامعه سخن می رود؛ بنابراین، بررسی آن ها می تواند نقش مهم ی در شناخت زو ایایمختلف زندگی زنان داشته باشد. هدف از این نوشتار، بررسی وضعیت زن در فرهنگ بختیاری بر اساس سی قص ةمکتوب است. فرهنگ بختیاری، فرهنگی مردسالار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شکل و ساختار تمثیلات پروین اعتصامی

فائزه عرب یوسف آبادی؛ منیره فرضی شوب؛ محمد نعیم محمدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392، صفحه 261-281

https://doi.org/10.22059/jwica.2013.35103

چکیده
  فرم یا صورت به این دلیل که شیوة بیان درمجموع به اثر ادبی ساختار و شکل می بخشد و در صورت، تجلیمی یابد عاملی مهم در ماندگاری اثر است. در این مقاله، با تکیه بر نگرش سیستمی، به تبیین و بررسی عوامل وعناصر مؤثر در انسجام و یک پارچگی و فرم و شکل تمثیلات و مناظرات دیوان پروین اعتصامی پرداخته شده و ایننتایج حاصل آمده است:1. در مناظرات پروین اعتصامی، ...  بیشتر