دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 141-269 
1. بررسی تطبیقی جایگاه زن از دید امام خمینی(ره) در ادبیات نمایشی مقاومت

صفحه 143-162

سید میثم مطهری؛ مهدی حامد سقائیان؛ سکینه سعادت حسینیان


7. تصویر زن در قصه های عامیانة فرهنگ بختیاری

صفحه 239-260

حمید رضایی؛ ابراهیم ظاهری عبد وند


8. شکل و ساختار تمثیلات پروین اعتصامی

صفحه 261-281

فائزه عرب یوسف آبادی؛ منیره فرضی شوب؛ محمد نعیم محمدی