تعداد مقالات: 336
176. تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 231-244

مریم اسمعلی پور؛ محمدجعفر یاحقی؛ فرزاد قائمی؛ شاهدخت طوماری


179. تحلیل روابط خویشاوندی در حماسه های ملّی ایران از دیدگاه انسان شناسی ساختارگرا

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 349-370

رضا ستاری؛ مرضیه حقیقی؛ شهرام احمدی


184. جایگاه اجتماعی زنان در تمدن باستانی شهر سوخته

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 391-411

صدرالدین طاهری


186. وضعیت سرمایۀ اجتماعی زنان در جامعۀ کار و تولید

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 473-487

ملیحه شیانی؛ حنان زارع


188. مطالعة جایگاه زن در دورة هخامنشی و آشوری براساس شواهد باستان‌شناسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 527-548

بهروز افخمی؛ تقی زینی‏زاده ‏جدی؛ سید مهدی حسینی نیا


189. بررسی جنبه‌های نمایشی شخصیت سودابه براساس نظریه کنش‌مندی گرماس

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 529-542

ناصر نیکوبخت؛ احسان زیورعالم


191. کارکرد کنیزان در خانواده از طاهریان تا مغول

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388

هادی عالم زاده؛ فریبا کاظم نیا


192. نگرشی بر حضور زنان لبنانی در عرصه های فرهنگی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388

عزت ملاابراهیمی؛ اکرم روشن فکر


195. بررسی جایگاه زن در تاریخ بیهقی و مقایسه ی آن با برخی کتب منثور

دوره 2، دوره 2،‌شماره 1، زمستان 1389

عبدالرضا سیف؛ مونا بابایی؛ زینب زرهانی


196. بررسی تحلیلی‌ـ نقدی درون‌مایه‌های شعر زنانه در عصر مشروطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 77-97

عزت ملا ابراهیمی؛ محمودرضا توکلی محمدی


197. شیوۀ بازنمایی زنان در تبلیغات تلویزیونی ایران و امریکا

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-99

اعظم راودراد؛ فروغ محمدی


198. بازنمایی مردانگی و زنانگی در تلویزیون ایران مطالعۀ برنامه‌های ویژۀ خردسالان در شبکۀ دوم سیما

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 89-108

مرضیه قویدل دارستانی؛ محمدمهدی رحمتی؛ حسن چاوشیان


199. بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-117

آزاده پشوتنی زاده