موضوعات = پژوهش هنر
تعداد مقالات: 18
4. گفت‏وگومندی سراسطوره‌های مسلط بر هنر دورۀ‏ قاجار و نقش آن در تصویرگری شخصیت شیرین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-197

مهین سهرابی؛ بهمن نامورمطلق؛ فاطمه مهرابی


5. بازنمایی جنسیت در آثار نقاشان خودآموخته از منظر نشانه شناسی اجتماعی تصویر

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 65-88

آرزو تقی پور؛ فریبا یاوری؛ محسن مراثی


8. تبارشناسی بانوی نشسته بر کشتی نوح(ع) در نگاره‌های اسلامی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 473-496

تقی حمیدی‌منش؛ ناهید جعفری دهکردی


10. خورشید و فرشته، نمادی از زن در کاشی‌های کاخ گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 511-528

الهه پنجه باشی؛ فرنیا فرهد


12. بازنمایی وظایف الوهی ناهید به روایت آثار هنری

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 93-117

آزاده پشوتنی زاده


13. بازنمایی تصویر زن در نگاره های خمسه برلاس بر اساس نظریۀ میدان پی یر بوردیو

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 371-394

فاطمه شیرازی؛ زینب صابر؛ محمد رضا حسنی


14. بررسی آگاهی و درک زنان جوان تحصیل کرده به خرید و مصرف پایدار پوشاک (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ هنر دانشگاه الزهرا(س))

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 281-300

روشنک داوری؛ فریده طالب پور؛ ابوالقاسم دادور؛ رضا افهمی


16. تأثیر حرمسرا بر شیوة پیکرنگاری فتحعلی‌شاهی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 187-205

علیرضا طاهری؛ بتول معاذالهی


17. زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر فعالیت‌های زنان نقاش دوران پهلوی (1304ـ1357‌ش)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 171-186

آزاده علی پور هریس؛ ابوالقاسم دادور


18. بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 531-551

مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام